Ar sutinkate, kad Jūsų elektroniniu paštu siųstume kainų ir kainynų atnaujinimus, naujų produktų pristatymus bei kitą svarbią informaciją ?

Pristatymo vieta

Privatumo politika

Privatumo politika

Norėdami naudotis interneto svetaine www.termopalas.lt (toliau – Svetainė), Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Naudodamiesi Svetaine, patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

1. Įžanga

1.1. Svetainė suteikia vietą, kurioje Jūs (toliau – Lankytojas) galite ieškoti baldinių medžiagų, sužinoti apie UAB Termopalas (toliau – Administratorius) teikiamas paslaugas, semtis įkvėpimo kuriant interjerą, sužinoti daugiau apie Administratoriaus atstovaujamus gamintojus, taip pat užsisakyti norimas Svetainės prekes ir paslaugas (Svetainės Pirkimo taisyklėse Svetainė vadinama Parduotuve, o Lankytojas – Pirkėju).

1.2. Šis dokumentas yra sutartis (kartu ir Taisyklės), kuri yra sudaroma tarp UAB Termopalas ir Lankytojo, dėl naudojimosi Svetaine. Lankytojas neprivalo registruotis, kad galėtų apsilankyti Svetainėje, tačiau, norėdamas pasinaudoti tam tikromis Svetainės paslaugomis, pavyzdžiui, naudotis Svetainės skiltimis „Pildyti užsakymą”, „Mano duomenys“, "Užsakymai“ ir pan., Lankytojas turi registruotis Svetainėje ir susikurti registruoto Lankytojo paskyrą. Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Svetainės paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, Svetainėje skelbiamos informacijos skaitymą, nuotraukų peržiūrą, naudojimąsi skiltimi „Užsakymai“, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą, Svetainėje siūlomų prekių bei paslaugų užsakymą, (toliau – Paslaugos), įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės Paslaugomis.

1.3. Pažymėdamas, kad nori gauti Svetainės naujienlaiškius, Lankytojas sutinka, kad Administratorius tvarkytų jo pateiktus asmens duomenis (prisiregistravusio Lankytojo – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, neprisiregistravusio Lankytojo – elektroninio pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu.

1.4. Naudodamasis Svetainės Paslaugomis Lankytojas patvirtina, kad susipažino su Svetainės Asmens duomenų apsauga.

1.5. Naudotis Paslaugomis turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų šiame punkte nurodytų asmenų įgalioti atstovai. Naudodamasis Svetainės Paslaugomis, Lankytojas patvirtina, jog jis yra asmuo, turintis teisę naudotis Paslaugomis.

1.6. Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Lankytojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Svetainėje, kreipdamasis į Administratorių elektroninio pašto adresu info@termopalas.lt, rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos Svetainėje metu.

2. Prisijungimo, registracijos ir užsakymo duomenys.

2.1. Lankytojas sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ir naudotis Paslaugomis (toliau – prisijungimo, registracijos ir užsakymo duomenys), slaptumą.

2.2 Prisijungimo duomenys – tai Lankytojo el. pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos Lankytojui būtina nurodyti, norint sukurti Svetainėje savo asmeninę aplinką bei gauti Svetainės informaciją el. paštu. Registracijos duomenys – tai el. pašto adresas, vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefonas; juridinių asmenų atveju: pavadinimas, juridinio asmens kodas ir PVM mokėtojo kodas. Prisijungimo, registracijos ir užsakymo duomenys toliau bendrai vadinami duomenimis.

2.3. Lankytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui Svetainėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Lankytojo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė pateiktų duomenų jiems pasikeitus. Jei Lankytojas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Administratoriui, tokiu atveju Lankytojas įsipareigoja juos atlyginti Administratoriui per Administratoriaus nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.

2.4. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti savo pateiktų duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos jo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Administratoriaus užsakyti ar įsigyti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Administratoriui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Lankytojui.

2.5. Šalys susitaria, jog Administratorius, siekdamas užtikrinti Administratoriaus bei Lankytojo teisėtus interesus, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Lankytojui panaikinti visą ar dalį Lankytojo duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Svetaine, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Svetainę.

2.6. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) registruodamasis Svetainėje bei pateikdamas Administratoriui savo duomenis, Lankytojas sutinka, kad Administratorius valdytų ir tvarkytų Lankytojo pateiktus asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją šios sutarties vykdymo tikslams, Svetainės Paslaugų teikimui šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.

2.7. Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Svetainę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

2.8. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybę naudotis Svetainės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Svetainės veiklą.

2.9. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis pranešdamas apie tai elektroninio pašto adresu info@termopalas.lt, rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos Svetainėje metu, išskyrus tuos atvejus, kai Lankytojo pateikti užsakymai jau yra vykdomi.

3. Bendrosios nuostatos.

3.1. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.

3.2. Vadovaudamasis šios sutarties sąlygomis, Administratorius suteikia Lankytojui leidimą naudotis Svetaine tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Lankytojas sutinka nevykdyti jokių iš žemiau nurodytų veiksmų:

   3.2.1. kopijuoti, platinti ar atgaminti bet kokią Svetainės ir (ar) Paslaugų dalį jokioje kitoje aplinkoje;

   3.2.2. naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui, įskaitant, bet neapsiribojant negaliojančių duomenų įkėlimu, virusų paskleidimu, ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

   3.2.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

   3.2.4. atliekant registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

   3.2.5. atlikti daugiau nei vieną registraciją Svetainėje, išskyrus atvejus kai Svetainėje reikalaujama atlikti papildomą registracijos procedūrą.

3.3. Patalpindamas savo duomenis į Svetainę, Lankytojas patvirtina, kad supranta, jog ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu susijusią riziką.

4. Intelektinė nuosavybė.

4.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.

4.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

5. Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas.

5.1. Lankytojas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

5.2. Jei Administratoriaus Svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Administratorius nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri ir nekontroliuoja.

5.3. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančio turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.

5.4. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

6. Taikytina teisė bei teismingumas.

6.1. Šiai sutarčiai ir pirkimo-pardavimo sutarčiai (pirkimo taisyklės) yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Kliento gyvenamąją vietą. Vartotojų ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais neteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt/) bei kitos institucijos – teisės aktų nustatytais atvejais.

7. Informacijos siuntimas.

7.1. Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui jo pateiktuose duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šią sutartį ir pirkimo-pardavimo sutartį Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

7.2. Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad Lankytojui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Administratoriaus serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

7.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

8.2. Šalys susitaria, kad Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios sutarties ir pirkimo-pardavimo sutarties tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs. 

Asmens duomenų apsauga

1. Duomenų valdytojas: UAB Termopalas, įmonės kodas 133144646, Ateities pl. 34B, 52165, Kaunas.

2. Tvarkydami asmens duomenis, duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: prekyba, tiesioginė rinkodara, paslaugų teikimas.

4. Tvarkomų asmens duomenų sąrašas kiekvienu asmens duomenų tvarkymo tikslu:

4.1. prekyba (prekių ir paslaugų pardavimas): vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas;

4.2. tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas juos užsisakiusiems interneto svetainės www.termopalas.lt lankytojams): prisiregistravusio svetainės lankytojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas;

5. Asmens duomenys nėra teikiami jokiems duomenų gavėjams, išskyrus, kai to reikalauja kompetentingos valstybinės institucijos.

6. Asmens duomenų saugojimo terminas: prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslu – 3 metai nuo duomenų subjekto paskutinio aktyvaus veiksmo.

7. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka:

7.1. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis:

    7.1.1. Duomenų subjektas, asmeniškai pateikęs duomenų valdytojui adresu UAB Termopalas, Ateities pl. 34B, 52165, Kaunas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba parašydamas elektroninio pašto adresu, kuris buvo nurodytas registracijos interneto svetainėje www.termopalas.lt metu, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. 

    7.1.2. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato Vyriausybė.

7.2. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus:

    7.2.1. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis 7.1. punkte nurodyta tvarka, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, pašto adresu UAB Termopalas, Ateities pl. 34B, 52165, Kaunas, ar elektroninio pašto adresu info@termopalas.lt, rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos interneto svetainėje www.termopalas.lt metu, nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

    7.2.2. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.

    7.2.3. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik: 1) turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti; 2) jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis; 3) jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

    7.2.4. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas pranešti duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

    7.2.5. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.

    7.2.6. Jeigu duomenų valdytojas abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

7.3. Duomenų subjekto teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys

    7.3.1. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų, kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu. Šiuo atveju duomenų valdytojas privalo nedelsdamas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

    7.3.2. Duomenų subjekto prašymu duomenų valdytojas privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

Turite klausimų?

Mes Jums padėsime.

+370 37 473 824
Taip pat galite kreiptis į mūsų pardavimų komandą

Atstovaujame geriausius gamintojus

Duropal
LightBeton
EcopalPlus
Hettich
Fundermax
Cleaf
Fenix NTM
EcopalPlus
Lamicolor
Pfleiderer
thermopal
kronospan
Grass
Innovus